EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMEHELLE


Asia: Kantelu Lapin Liiton sekä eräiden sen virka- ja luottamusmiesten päätöksenteosta ja toiminnasta sekä eräiden esityksessä esille tulevien henkilöiden ja yhtiöiden toiminnasta Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnittelun yhteydessä.Tarkennetut syyt kanteluun edellä mainittua tahoa sekä henkilöitä kohtaan  ilmenevät alla olevasta tapahtumien selostuksesta ennen ja jälkeen  Lain tulvariskien hallinnasta  voimaanastumisen.

Valtakunnallisen tulvariskityöryhmän asiakirjoista (2009) ilmenee, että sen jäsenenä on toiminut Lapin liiton edunvalvontapäällikkö Jaakko Ylitalo ja ryhmän jaoston jäsenenä
lakiasiainpäällikkö Kaj Hellsten Kemijoki Oy:stä. Tulvariskityöryhmä perustettiin 24.10.2007  MMM:n asettamana.


1.  Laki tulvariskienhallinnasta astuu voimaan 24.6.2010.

2.  Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010) astuu voimaan 1.7.2010


3.  Lapin liitto aloittaa tulvansuojelusuunnitelmiin valmistautumisen jo ennakolta valtuuston päätöksellä 19.11.2007, joka tuloksena syntyy ”Kemi-Ounasjoen vesistön monikäyttö- ja tulvanhallintasuunnitelma/VISIO 2015 (Maiju Hyry, Jaakko Ylitalo).

Liitekuvassa 1 vision tavoitteet

Rovaniemen alueen tulvanriskien hallinnan päävaihtoehdoiksi esitetään kahta toiminta- mallia, joista toinen, ja suunnitteluasiakirjan sisällön perusteella ensisijainen vaihtoehto  on, ”Sulamisveden kiinniotto Pelkosenniemen yläpuolella ns. Kemihaaran alueella”, joka on yhtä kuin Kemihaaran allas.

Visio 2015 suunnitelmassa esitetään mm.liitekuvan 2 mukainen lisäselvityssuunnitelma.

Rovaniemen Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajan  (vuodesta 2005 lähtien, Wikipedia) ja Rovaniemen Verkko Oy:n hallituksen puheenjohtajana (vuodesta 2007 lähtien, Wikipedia) toimi ja toimii edelleen Lapin liiton  hallituksen nykyinen ( vuodesta 2012) puheenjohtaja kansanedustaja Markus Lohi.


4.   28.6.2010 Lapin liiton hallitus tekee Kemijoki oy:lle esityksen, että

 ”..yhtiö aloittaisi tulvariskien hallintaan liittyvän selvitystyön Kemijoen yläosalla. Perusteluna selvityspyynnölle Lapin liitto toteaa 1.7.2010 päivätyssä kirjeessä, että järkevin tapa ratkaista Rovaniemen kaupungin tulvasuojelu on tulvien leikkaus varastoimalla vettä. Liitto toteaa myös, että ei ole taloudellisesti mielekästä eikä edes mahdollista rakentaa varastotilavuutta pelkästään tulvasuojelua varten, vaan on tarkoituksenmukaisempaa, että altaita hyödynnetään myös energiakäytössä.
Jotta allas hyödyntäisi mahdollisimman paljon Itä-Lappia, se tulee toteuttaa niin, että huomioidaan matkailun ja kalatalouden tarpeet sekä painotetaan valinnoissa huolellisesti ympäristöarvojen merkitystä”  Liiton hallituksen puheenjohtajana toimi Hannes Manninen

Edellä olevasta Lapin liiton Visio 2015 suunnitelmasta ja yo. päätöksestä ilmenee selkeästi, että Lapin liiton tavoite on ollut käynnistää prosessi, jonka päämääränä on tulvariskien hallinnan varjolla saada Kemihaaran allas esitykseksi Maa- ja metsätalousministeriölle/valtioneuvostolle, kuten myöhemmin toteennäytetään.

Lapin liitto on näin ollen lähtenyt vastoin voimassa olevia KHO:n Vuotos- ja Natura-päätöksiä ( 2002 ja 2005 ) ajamaan nk. yleisen edun nimissä (Rovaniemen kaupungin tulvansuojelu),  hanketta, jonka esittäminen uuden allashankkeen käynnistämiseksi mielestäni kuuluu yksinomaan Kemijoki Oy:lle.

On syytä vahvasti epäillä, että prosessin taustalta löytyy Lapin liiton senhetkinen edunvalvonta päällikkö Jaakko Ylitalo ja Kemijoki Oy/Kaj Hellsten (valtakunnallisen tulvariskityöryhmän jaoston jäsen) ja sen omistajayhtiö Rovaniemen energia Oy/Markus Lohi (em yhtiön hallituksen puheenjohtaja), kuten myös Lapin liiton silloinen maakuntajohtaja Esko Lotvonen, Rovaniemen nykyinen kaupunginjohtaja ja Lapin liiton pitkäaikainen vaikuttaja Hannes Manninen

Koska prosessissa on ensisijaisesti kysymys voimataloudellisen hankkeen käynnistämisestä, jossa edunsaajana on yksityisoikeudellinen yhteisö/t,  Lapin liitto on syyllistynyt törkeään toimivaltansa ylitykseen.

Koska kyseessä on prosessi, jonka mahdollisesti myönteisessä lopputuloksessa syntyy huomattavaa hyötyä Kemijoki Oy:lle ja sen omistajille, myös Rovaniemen Energia Oy:lle, ja Rovaniemen Verkko Oy:lle,  Lapin liiton hallituksen,  Rovaniemen Energia Oy:n ja Rovaniemen Verkko Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi on syyllistynyt esteellisyyssäädösten toistuvaan törkeään rikkomiseen  jääväämättä itseään asiakohdissa, joissa Lapin liiton hallituksessa käsitellään po. prosessiin kytkeytyviä asiakohtia.

Prosessin seuraavassa vaiheessa esitys altaasta on saatava jollain tavalla Valtineuvostoon, jotta tämä voisi Luonnonsuojelulain 66§:ään perustuen lähteä viemään hanketta eteenpäin.  Lapin liitto ei voi toimivaltansa puitteissa ryhtyä ilman erittäin painavia perusteita ryhtyä esittämään valtioneuvostolle tällaista hanketta, joka on voimassa olevien KHO:n päätösten vastainen.

Tähän mahdollisuuden antaa tulvansuojelusäädösten perusteella perustettava Kemijoen tulvaryhmä. Esitys Valtioneuvostoon edellyttää kuitenkin sitä, että tulvatyöryhmän laatimassa suunnitelmassa ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tulee tulvansuojeluallas Kemihaaraan.

5.   30.08.2010 Lapin liiton hallitus päättää tulvatyötyhmän kokoonpanoperiaatteista:” Kemijen vesistöalue on laaja. Se ulottuu 13 kunnan alueelle: Kemi, Kemin maa, Tervola, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kittilä ja Enontekiö
sekä pieniltä osin myös Simo, Ranua ja Posio. Tulvat ja tulvasuojeluratkaisut ml. Kemihaaran monikäyttöallas koskettavat näistä yhdeksää ensin mainittua, minkä vuoksi on perusteltua pyytää edustus tulvaryhmään vain niistä”

 Kokouksen puheenjohtajana on  Hannes Manninen. Kokoukseen osallistuu myös maakuntajohtaja Esko Lotvonen, nykyinen Rovaniemen kaupunginjohtaja. Läsnä myös nykyinen maakuntakaavajohtaja Riitta Lönnström ja perustettavan tulvatyöryhmän sihteeri Maiju Hyry.

Ennenkuin Kemijoen tulvaryhmä on pitänyt yhtään kokousta tai käsitellyt tulvariskien hallintaa, Lapin liitto antaa tulvaryhmälle ensimmäisen, po. prosessin kannalta tärkeimmän, tavoitteen, 1/250a- tulvan edellyttämät toimenpiteet.

Ajan mittaan asia tulee esille myöskin Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa. (Riitta Lönnström)

Tutkittavaksi tulee näin ollen myös Riitta Lönnströmin esteellisyys toimia maakuntakaavavastaavana samanaikaisesti etenevässä Itä-Lapin maakuntakaavasuunnittelussa. 

Myöskin Maija Hyryn esteellisyys tulvaryhmän sihteerinä on kyseenalaistettava.

Kaavavalmisteljat ovat välittämättä voimassaolevista Vuotos- ja NATURA-päätöksistä asettaneet yhdeksi vaihtoehdoksi maakuntakaavaan allasvarauksen ennen kuin tulvaryhmä on saanut suunnitelman valmiiksi.

Näin ollen myös Itä-Lapin maakuntakaavavalmistelu  on otettava tutkittavaksi.

Po. prosessin tavoitteiden kannalta on erittäin merkityksellistä, että maakunta kaavaan saadaan allasvauraus.

 


6.  Tulvatyöryhmä aloittaa toimintansa 30.5.2012.

Tulvatyöryhmän kokouksissa 5. ja 6. edellä mainittu ”ensisijainen vaihtoehto” toteutuu tulvaryhmän puheenjohtajan Hannes Mannisen esityksestä.

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B50934FC8-15E2-4F9F-B6B7-4AAB9D561EC3%7D/97737

Kokouspöytäkirjassa on esillä Rovaniemen kaupungin esitys tulvansuojelusuunnitelmaan, jossa lähtökohdaksi on asetettu 1/250a-tulva (erittäin harvinainen). Huomionarvoista on, että Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on entinen Lapin liiton maakuntajohtaja.

Puheenjohtajan esittämästä tavoitteesta ”Erittäin harvinaisen tulvan (1/250) peittämällä alueella sijaitsevat asuinrakennukset eivät vahingoitu.”  äänestettiin. Äänin 6-2, yksi tyhjä, puheenjohtajan ehdotus tuli päätökseksi. ELY-keskus jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Eriävän mielipiteen sisällöstä ei ole tietoa, mutta sitä valaissee YLE-Lappi-uutisissa ollut ELY-keskuksen tulvatyöryhmän jäsenen Timo Alaraudanjoki, ja Hannes Mannisen, haastattelu.

Haastattelu
http://www.vapaavuotos.fi/ajankohtaista/ylekotimaa29042014eitulvaperusteita.php


Mielenkiintoinen yksityiskohta Raudanjoen kommenteissa on ”Teetimme selvitykset KAT Oy:llä, jotta ei syntyisi kuvaa, että ely-keskus vetäisi omia tutkimuksiaan. Samoihin tuloksiin tulisi mikä tahansa asiantuntijafirma. Tulokset ovat luotettavat, mutta ehkä tässä jotkin muut arvot painavat enemmän kuin tulvasuojeluasia, Alaraudanjoki sanoo.”

Edellä olevat lehtihaastattelut ja viittaus vahvistavat käsitystä, että perimmäinen tavoite ei ole objektiivinen tulvansuojelusuunnitelma, vaan esitys Maa- ja Metsätalousministeriölle/valtioneuvostolle NATURA- päätöksen purkamiseksi ja allashankkeen vireillesaaminen Luonnonsuojelulain 66§:n perusteella.

Hannes Manninen on toimiessaan Lapin liiton hallituksen puheenjohtajana ollut päättämässä eo. kohdassa 4. asiasta "...järkevin tapa ratkaista Rovaniemen kaupungin tulvasuojelu on tulvien leikkaus varastoimalla vettä...” , ja syytä epäillä  tietoisena siitä, minkälaiseen suunnitelmaan tulvatyöryhmän tulee päätyä (1/250a-tulva/Kemihaaran allas), jotta MMM:lle/Valtioneuvostolle lähetettävän Kemijoen Vesistöalueen tulvariskien hallintasuunniteman perusteella voisi Luonnonsuojelulain 66§:n perusteella käynnistää Kemihaaran allashankkeen. Kun lisäksi tiedetään hänen aikaisemman toimintansa ja lausuntojensa perusteella Vuotos-prosessissa, ja vielä KHO:n päätösten jälkeenkin, asenteellisuus, joka vaarantaaa riippumattoman työryhmän objektiivisen työskentelyn ja luotettavuuden, pidän hänen valintaansa ja toimimistaan tulvatyöryhmän puheenjohtajana esteellisyyssäädösten perusteella laittomana.

Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen yhteydessä pidetyssä tilaisuudessa Hannes Manninen piti puheen, jossa hän kompensaatioksi vaati Vuotoksen rakentamista.


Tulvatyöryhmän 5. kokouspöytäkirjan liitteenä on lehtileikkeitä ja Rovaniemeläisten asukasyhdistysten kannanottoja tulva-asiaan.

Erityistä mielenkiintoa herättää leike Kemijoki Oy:n Virtauutisista. Tekstin ja kuvan mukaan asiantuntijoina ja tulva-asioiden esittelijöinä toimivat Erkki Nuortio Kemijoki Oy:stä ja Jaakko Ylitalo, entinen Lapin liiton edunvalvoja, em. Visio 2015 valmistelija. Kysymys kuuluu, millä valtuuksilla Jaakko Ylitalo toimii tulvatyöryhmän tiedotustoimivaltaan kuuluvissa asioissa, ellei hänellä ole tulvatyöryhmän valtuutusta tai hänen omistamallaan Koskikara-Konsultointi Ky:llä (Ly-tunnus 25460169) toimeksiantoa tulvatyöryhmältä. Kummastakaan ei ole mainintaa kokouspöytäkirjoissa.

Jos näitä valtuutuksia ei ole, jota en ole pystynyt varmentamaan, Jaakko Ylitalo on syyllistynyt oikeudetta julkisen vallan käyttöön. Varma todiste tästä saatiin Itä-Lapin maakuntakaavan esittelytilaisuudessa, jossa oli jakelussa tulvansuojelusuunnitelman asioita koskeva moniste ja siinä Ylitalon ja tulvatyöryhmän sihteerin allekirjoitus.

Asukasyhdistysten lausunnoista käy selkeästi ilmi, että po. prosessin tavoitteiden mukainen, yhden vaihtoehdon peruste, 1/250a-tulva, on saatu iskostettua kuulijoiden näkemyksiin.

Tiedottamiseen ja asennemuokkaukseen on menneinä vuosina kuulunut nk. ”maan tapana” Kemijoki Oy:n kustantamat informaatio- ja virkistystilaisuudet, jollaisessa olin itsekkin mukana 90-luvulla ollessani valtion virkamies. Tilaisuudet olivat yltäkylläiset ja kosteat.

Koska on syytä epäillä, että  käytäntö ei ole muuttunut,

 on aiheellista käynnistää tutkimus tällaiseen mielipidevaikuttamiseen liittyvistä tilaisuuksista ja muista vaikuttamiseen liittyvistä keinoista, jotka voidaan todeta lainvastaisiksi, erityisesti Kemijoki Oy:n, Rovaniemen Energia Oy:n, Rovaniemen kaupungin ja Koskikara-konsultointi Ky:n osalta. Lisäksi olisi erikseen tutkittava Koskikara-konsultointi Ky:n toimet prosessin yhteydessä ja kytkennät Kemijoki Oy:öön.             Maan tapa ei ainakaan PVO osalta näytä muuttuneen.

            
"KUTSU
 
              Arvoisa
toimittaja,
 

               Vesivoiman rooli Suomen energiapaletissa on noussut aiempaa vahvemmin
               esille. Vesivoima on ainut uusiutuvan energian muoto, jota olisi
               mahdollista
lisätä jo rakennetuissa vesistöissä ilman veronmaksajien tukea.
               Faktan lisäksi vesivoimassa on vahvasti mukana tunne. Voisiko
               koskiensuojelulakia
päivittää siten, että ehdottoman kiellon sijaan se
               voisi mahdollistaa rakentamisen jo rakennettuihin vesistöihin tietyillä
               tiukoilla reunaehdoilla? Miten päätöksentekijät suhtautuvat
               koskiensuojelulain
avaamiseen? Miten vesivoimayhtiöt suhtautuvat
               vaelluskalojen
palauttamiseen?
 
               Kysymyksiä on, mutta haluatko kuulla myös vastauksia?
 
              Meillä on ilo kutsua sinut matkalle Kemijärvellä sijaitsevalle
              Jumisko
-kerhollemme. Matkan aikana keskustelemme vesivoimasta, Pohjolan
              Voiman
Kollaja-hankkeesta sekä vaelluskalojen palauttamisesta Iijokeen.
              Kerho sijaitsee kauniissa luonnonmaisemassa lähellä Pohjolan Voiman
              Jumiskon
vesivoimalaitosta.
 

              Vaihtoehtoiset ajankohdat ovat seuraavat:
              to
19.2 (lento: klo 16.20) – la 21.2.2015 tai
              to 26.2. (lento: klo 16.20) – la 28.2.2015
 

             Alustava
ohjelma on ohessa. Ohjelma on joustava, ja varaamme siihen aikaa
             myös
vapaalle keskustelulle muista aiheista sekä mahdollisuudelle
             hiihtämiseen tai muuhun ulkoiluun. Omia hiihtovälineitä ei välttämättä ole
             tarpeen
ottaa mukaan.
 

             Pohjolan Voima hoitaa kuljetukset Rovaniemeltä Jumiskoon ja takaisin sekä
             majoituksen
ruokailuineen. Voimme tarvittaessa avustaa matkajärjestelyissä.
 

             Pyydämme sinua ilmoittautumaan yhteistyökumppanillemme Blicille
             osoitteeseen
tiina.fagernas@blic.fi mahdollisimman pian.
             Olisimme iloisia, jos kertoisit myös, jos et pääse matkalle mukaan.
 

             Ystävällisin terveisin,
 

            Pertti
Pietinen
            Riitta Larnimaa

Ohjelma:.....
 


 

7. Ehdotus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Po. prosessin ensisijaisen tavoitteen, esitys MMM:öön/Valtioneuvostoon, 1/250a tulvavahinkojen torjumiseksi, allashankkeen rinnalle on saatava vaihtoehtoinen ratkaisumalli. Sellainen malli, joka periaatteessa voisi olla toteuttamiskelpoinen, mutta joka allasvaihtoehdon rinnalla saa kansalaiset päätymään allashankkeen puolelle.

Tulvatyöryhmän 10. kokouksessa ratkaisu edellä olevaan, prosessin kannalta strategisesti tärkeä malli saa ratkaisunsa.


”Tulvaryhmä hyväksyy nähtäville asetettavan Kemijoen tulvariskien hal-
lintasuunnitelmaehdotuksen, siihen sisältyvät toimenpiteet ja niiden
priorisoinnin.
Sovittiin, että käydään ensin yleiskeskustelu hallintasuunnitelmasta,
minkä jälkeen käydään läpi hallintasuunnitelmaluonnos kappalekohtai-
sesti.
Yleiskeskustelussa tuli esille, että hallintasuunnitelmasta olisi hyvä olla
tiivistelmä. Niina Karjalainen Lapin ELY-keskuksesta kertoi, että tiivis-
telmä on tulossa mm. käännöksiä varten.
Käytiin seuraavaksi läpi luonnos kappalekohtaisesti
Käsittelyn aikana Lapin ELY-keskuksen edustaja totesi, että luonnos
käy vielä Lapin ELY:n sisäisen kommenttikierroksen.

Keskusteltiin Kemijärven säännöstelytilavuuden kasvattamisesta poik-
keuksellisessa tulvatilanteessa. Tulvaryhmä on aiemmin päättänyt, että
ko. vaihtoehto hylätään*. Hallintasuunnitelmassa pitäisi kuitenkin minis-
teriöstä tulleen kirjallisen ohjeen mukaan (Anna Kurkelan ilmoitus) esit-
tää vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Kun kokouksessa ei selvinnyt, mistä ohjeesta oli kysymys, puheenjohtaja pyysi toimittamaan hänelle tarkemman yksilöinnin asiasta. Päätettiin puheenjohtajan esityksestä lisätä Kemijärven säännöstelytilavuuden kasvattaminen poikkeuksellisessa tulvatilanteessa toissijaisena toimenpiteenä kappaleeseen 9.2 ja todetaan, että toimenpiteistä päätetään lopullisesti kuulemiskierroksen jälkeen.”


*Tulvaryhmän aiemman päätöksen perusteluna on ollut :

 Kemijärven pysyvää nostoa yhdellä metrillä ei tarkastella kyseessä olevassa monitavoitearvionnissa. Tilapäisellä Kemijärven ylipadotuksella 1 m ei saada energiahyötyä. Ylipadotuksen pitäisi olla pysyvä, jotta saataisiin energiahyötyä.”

Edellä oleva perustelu on vahva näyttö sille, mitkä taustavoimat tulvaryhmän suunnittelutoimintaa ovat ohjanneet, ja mikä on ollut vaihtoehtoisten ratkaisujen välillä ensisijainen kriteeri. Energiahyöty.

Tämä antaa selityksen myös sille, miksi tulvaryhmän piti päätyä 1/250a-vaihtoehtoon, ja päästä eroon 1/100a-vaihtoehdon mukaisten tulvansuojelutoimenpiteiden jatkokäsittelystä.


Timo Alaraudanjoki mainitsee em. haastattelussa ...Kemijärven säännöstelyllä päästäisiin haluttuun tavoitteeseen...

Tarkemmin tutkittuna se saattaisi olla käyttökelpoinen ratkaisu kaikkia 1/100a- ja jopa suurempienkin tulvien varalle.

Tällainen vaihtoehto Kemihaaran altaalle veisi pohjan koko käynnissä olevalta prosessilta.

Kemijoki Oy ei tietenkään Kemijärven säännöstelyn muuttamiseen  myöskin tulvariskejä huomioivaksi suostu, koska pahoina tulvavuosina malli aiheuttaisi energiahyödyn menetyksiä. Kemijoki Oy on epäilemättä ollut taustalla ”juonimassa” prosessin tavoitteen 1/250a-tulvariskien saamista ainoaksi vaihtoehdoksi tulvariskien hallintasuunnitelmaan. (Vaikuttamisen keinot?)

Merkillepantavaa on, että missään muualla ei ole suunnitelmien pohjaksi otettu erittäin harvinaista (1/250a) tulvaa.

Tämän jälkeen tulvansuojelusuunnitelmaehdotus on valmistunut kuulemismenettelyä varten. Kuulemisaika päättyy maaliskuun lopussa Siinä esille tuotujen ehdotusten mahdollisesti aiheuttamien muutosten jälkeen suunnitelma on valmis hyväksyttäväksi tulvaryhmässä, ja esitettäväksi edelleen MMM:lle.Prosessin Lapin liiton osuus ei kuitenkaan pääty tähän.

Lapin liiton hallitus  §105 
26.08.2014

Pohjois-Suomen strategia

"Kemijoen tulvaryhmä on määritellyt vesistöalueen tulvariskien hallinnan ensisijaiseksi tavoitteeksi riittävän suuren, tulvavesiä pidättävän tekoaltaan rakentamisen Kemijoen yläjuoksulle. Kemijoki Oy on Lapin liiton pyynnöstä  (28.6.2010 Lapin liiton hallitus tekee Kemijoki oy:lle esityksen..allekirjoittaneen lisäys) selvittänyt tulvantorjuntaan sopivia allasvaihtoehtoja, joista toteuttamiskelpoisin sijoittuu Kemihaaran alueelle, osittain Kemihaaran suot Natura-alueelle. Altaan säännöstelytilavuus olisi 794 milj.m3 ja pinta-ala ylärajalla 155 km2 ja alarajalla 36 km2. Altaan säännöstelyväli olisi 8 metriä. Ehdotettu allas olisi 81 km2 pienempi kuin aiemmin suunniteltu Vuotoksen allas.

Lapin liiton hallitus toteaa tulvatyöryhmän tulvariskien ensisijaiseksi tavoitteeksi riittävän suuren, tulvavesiä pidättävän tekoaltaan rakentamisen Kemijoen yläjuoksulle, ennen kuin tulvatyöryhmä on saanut ehdotuksen Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta valmiiksi kuulemismenettelyä varten, saati lopulliseen formaattiinsa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Markus Lohi, jonka esteellisyys on toteennäytetty jo aikaisemmin. 

Hallituksen kokoukseen osallistui Sodankylän kunnan edustajana Veikko Virtanen, joka on myös tulvatyöryhmän jäsen. Koska Veikko Virtanen on Lapin liiton hallituksessa osallistunut päätöksentekoon, jossa tarkoitushakuisesti käytetään hyväksi tulvansuojeluryhmän keskeneräistä työtä, hänen toimimisensa tulvatyöryhmässä on katsottava esteelliseksi ja po. ryhmän objektiivista työskentelyä vahingoittavaksi.


Lapin liiton hallituksen kokouksissa 22.12.2014 ja 26.1.2015 käsitellään allasesitystä tulevaan hallitusohjelmaan.

Esitykseksi tulee:

"Rovaniemen ja Kemijärven tulvavahingot ehkäistään rakentamalla Kemijoen vesistöalueelle uusi tekoallas, joka tuottaa myös kasvava ydin- ja tuulienergiakapasiteetin edellyttämää säätöenergiaa. Allas tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että se vahingoittaa mahdollisimman vähän alueen luontoa.

Tämän jälkeen se tulee KEPU:n vaaliohjelmaan.

"Keskustan mielestä säätövoimana erittäin tärkeän vesivoiman lisärakentaminen on oltava mahdollista jo rakennetuissa vesistöissä. Tämän edellytyksenä Keskusta pitää kansallisen kalatiestrategian toteuttamista. Ratkaisuja tehtäessä on otettava huomioon myös tulvasuojeluasiat”

Ennen lopputoteamusta tapahtumat aikajanalla.

Tulvariskityöryhmä perustettiin 24.10.2007  MMM:n asettamana.
Jaakko Ylitalo Lapin liitto, Kai Hellsten/Kemijoki Oy

Lapin liitto aloittaa tulvansuojelusuunnitelmiin valmistautumisen jo ennakolta valtuuston päätöksellä 19.11.2007, joka tuloksena syntyy ”Kemi-Ounasjoen vesistön monikäyttö- ja tulvanhallintasuunnitelma/VISIO 2015 (Maiju Hyry, Jaakko Ylitalo).

Laki tulvariskienhallinnasta astuu voimaan 24.6.2010.

Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010) astuu voimaan 1.7.2010

30.08.2010 Lapin liiton hallitus päättää tulvatyötyhmän kokoonpanoperiaatteista:” Kemijen vesistöalue on laaja. Se ulottuu 13 kunnan alueelle: Kemi, Kemin maa, Tervola, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski, Salla, Kittilä ja Enontekiö sekä pieniltä osin myös Simo, Ranua ja Posio. ...Tulvat ja tulvasuojeluratkaisut ml. Kemi-
haaran monikäyttöallas....

Tulvatyöryhmä aloittaa toimintansa 30.5.2012.

Tulvatyöryhmän kokous 6. 10.10.2013 tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteeksi tulee 1/250a-tulvan vahinkojen torjuminen (Hannes Manninen). ELY-keskus jättää eriävän mielipiteen.

Lapin liiton hallitus  §105  26.08.2014 (pj. Markus Lohi) 
"Kemijoen tulvaryhmä on määritellyt vesistöalueen tulvariskien hallinnan ensisijaiseksi tavoitteeksi riittävän suuren, tulvavesiä pidättävän tekoaltaan rakentamisen Kemijoen yläjuoksulle.

Tulvatyöryhmän ehdotus tulvariskien hallinnaksi valmistuu 30.9.2014 mennessä.

Lapin liiton hallituksen kokous 26.1.2015, esitys hallitusohjelmaan
"Rovaniemen ja Kemijärven tulvavahingot ehkäistään rakentamalla Kemijoen vesistöalueelle uusi tekoallas...." (pj.Markus Lohi).
LOPPUTOTEAMUS


Edellä olevaan viitaten katson toteennäytetyksi, että Lapin liitto on toimivaltansa ylittäen ja hyvä hallinnon toimintatapoja rikkoen käynnistänyt hankeprosessin, jonka tavoitteena  Kemihaaran NATURA-alueen purkaminen ja Kemihaaran tekoaltaan rakentaminen Itä-Lappiin.

Jaakko Ylitalo, Hannes Manninen ja kumppanit ovat po. prosessin käynnistäjinä ja sen aikana syyllistyneet vähintäänkin moitittaviin tekoihin, jotka kyseenalaistavat koko Lapin liiton toiminnan.

Edelleen on toteennäytetty, että Hannes Manninen on esteellisyyssäädöksistä piittaamatta nimetty ja toiminut Kemijoen tulvatyöryhmän puheenjohtajana aikaansaaden objektiivisuuden ja luotettavuuden katoamisen tulvaryhmän toiminnasta. Tästä on seurauksena, että nyt kuulemisvaiheessa oleva ”Ehdotus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi” ei ole objektiivisuuden puutteesta johtuen sellainen, jota riippumattomalta työryhmältä on edellytettävä.

Edellä olevan johdosta pyydän, että Eduskunnan oikeusasiamies ottaa asian pikaisesti tutkittavakseen, ja mahdollisimman nopeasti keskeyttää Kemijoen tulvaryhmän toiminnan siihen asti kunnes prosessiin liittyvät kaikki epäselvyydet, laittomuudet, esteellisyydet ym. on perusteellisesti  selvitetty.

Pidätän itselläni oikeuden tehdä tarvittaessa lisäyksiä tähän kanteluun.

Kemijärvellä 11.2.2015

Kunnioittavasti

Jukka Vaarala DI/eläkeläinen

Pelkosenniementie 28
98120 KEMIJÄRVI

jukkasv@hotmail.com
046-9052707

PS. Pyydän kuittauksen kantelun perillesaapumisesta ja kirjaamisesta.

 

visio2015netti1

 

visio2015netti2