Ajankohtaista KEMIJOKEA JA KEMIJÄRVEÄ UHKAAVISTA HANKKEISTA

Linkki sivulle ajankohtaista VUOTOS-ALLAS-HANKKEESTA, aikajärjestyksessä taaksepäin 11.4.2019 lähtien.


Untitled

Alkuun | Ajankohtaista | Tiedotteet | Yhteystiedot | Galleria | HUOM: Video | Arkisto | Linkit | Vapaa Vuotos-sivut ennen 2/2008/ THE EARLIER WEB SITE OF FREE VUOTOS MOVEMENT|


Hikimukka Vuotosjoella

BOREAL BIOREF OY:N SELLU-HANKE KEMIJÄRVELLÄ

Boreal Bioref Oy:n Kemijärvelle suunnitellusta kiinalaisrahoitteisesta SELLUhankkeesta on tehty muistutuksia ja vastaselityksiä Pohjois-Suomen AVI:lle, joka sekään taho ei tutki edes kunkin hankkeen kokonaisvaikutuksia saati eri hankkeiden yhteisvaikutuksia. Nyt on jo Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä Pohjois-Suomen AVI:n antama poikkeuslupa luonnontilaisten lähteiden pilaamiseen.

Kemijokea ja koko Itä-Lappia uhkaavia hankkeita syntyy kuin sieniä sateella. Suunniteltu bulkkisellutehdas- ja Soklin kaivoshankkeiden toteutuminen tarkoittaisi esimerkiksi 500 lisärekan liikennemäärää/vrk Itä-Lapin teillä - aikaisemman Keitele Groupin ja entisen tehtaan puutarpeen suuruisten tällä hetkellä terminaaliin puuta tuovien rekkojen lisäksi. Viime mainitut puumäärät jatkavat suurelta osin junarahtina, osin rekoillakin Kemiin ja Ouluun ja ko. tehtaiden puun tarve on ilmeisesti jatkuvaa. Malmia ja puutavaraa kuljetettaisiin verovaroin parannetuilla teillä ja uudella Varrion sillalla, joihin ministeri Lintilä kävi jo lupaamassa 216 miljoonaa euroa, siis enemmän rahaa kuin tarvittaisiin vanhustenhuollossa hoitajamitoituksen nostamiseksi lukuun 0,7 koko Suomessa.

Siis kaikki tuo ulkomaiden hyödyksi, meille maailmanlopun tunnelmaa laajoilla hakkuuaukeilla, infernaalinen liikennetiheys ja - melu, vesistöjen saastuminen, asutusolojen katastrofaalinen huononeminen. Ilmastonmuutosta käytetään perusteluna, vaikka valtaosa asiantuntijoista tietää massiivisten hakkuiden aiheuttavan päinvastaista, ks. asiakirjat linkkeineen.

11.4.2019 professori Olli Dahl esitteli Kemijärvellä Forest-projektin puitteissa sellunkeittoon liittyviä mahdollisia innovaatioita - ikään kuin se olisi mahdollista B B Oy:n suunnitellulla tehtaalla. "100 km:n säteeltä löytyy puuta tarpeeksi ja hinta tulee olemaan huippua, erikoisia kalalajeja viihtyy lämpimässä kasvattomassa ja lääkekannabista (perunoita ei kannata) voidaan kasvattaa kasvihuoneissa maksuttomalla lämmöllä, jota tehdas tuottaa prosessissaan... Akateemistasoista faktatiedon popularisointia?

************

Ko. "Eldoradon" jätevesitodellisuutta:

Ks. 7 metriä säännöstellyn Kemijärven vesitila lopputalven ja kevään aikana.

-Ks. Kemijärvi alarajallaan

Näin vähäiseen vesitilaan hakemuksenkin mukaan yli kolminkertaiset määrät entiseen sellutehtaaseen verrattuna ( ja isommat kuin Äänekosken jättitehtaasta ovat) natriumia, sulfaattia ym saasteita laskettaisiin - ja "vaikutukset ovat merkityksettömät" hakijan mukaan.

 
A:

UUSIN ASIAN EDISTÄMISEKSI TEHTY PÄÄTÖS:

PSAVI on myöntänyt 19.3.2019 Kemijärven lämpö ja vesi Oy:lle luvan siirtää kaupungin vesijohto Patojärvessä lännemmäksi Boreal Bioref Oy:n "biovoimala"-hankkeen tarvitseman aiemman sijaintipaikan takia - ja toiminnanaloitusluvan välittömästi kiireen vuoksi:

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1560937

Tehtiin

1. Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen

heti, kun ko. päätös sattumalta havaittiin tehdyksi. Kaupungin 100 %:sti omistama ja hallinnoima lämpö- ja vesi Oy siirtää siis vesijohdon veronmaksajien rahoilla (urakka maksaa karvan verran vaille 200 000 euroa) - ja BB Oy maksaa sitten myöhemmin kaupungille... Mitään negatiivisia vaikutuksia ei ole ja kiire on - kun "biovoimalan" vaatimia otto- ja purkuputkia pitää päästä heti rakentamaan - vaikka siis lupakäsittely on vasta AVI-vaiheessaan.

Liitteenä Boreal Bioref Oy:n tilinpäätös 1.1.2017 - 30/6/2018,

jonka Patentti- ja rekisterihallitus sai erillisestä pyynnöstä vasta 3/2019.

Ote tilintarkastuskertomuksesta:

"Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen liitetietojen kohtaan Rahoituksen riittävyys ja riskit, jonka mukaan yhtiö ei ole vielä allekirjoittanut varsinaista sopimusta investointinsa rahoittamiseksi. Tämä seikka osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta."

Vertaa Finnpulpin tilinpäätökseen Sama luvitusvaihe, mutta aivan eri luvut. B B Oy:llä valtava velka.

2. Valituksen täydennys 5.4.2019

On hyvin todennäköistä, että Patojärven pohjasedimentit ovat saastuneita niin aiemman sellutehtaan varsinkin alkuaikojen saasteista (eri teitä kulkeutuminen) kuten myös Kemijoen ja Kemijärven omasta säännöstelystä johtuen. Ruoppaukset ja läjitys ovat näin riskialttiita ja vastuuttomia ja olemme vaatineet Vaasan hallitno-oikeutta peruuttamaan luvan PIKAISESTI!

Tiedote: työt ilmeisesti jo käynnissä

 
B:

PSAVI MYÖNSI 10.9. 2018 vesilain mukaisen poikkeusluvan tehdasalueeksi suunnitellun alueen luonnontilaisten lähteiden (1-13) hävittämiseen Boreal Bioref Oy:lle. Lähteiden hävittämisen aiheuttaviin rakentamistoimiin ei saa ryhtyä ennen kuin samalle alueelle sijoittuvan biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa on lainvoimaisesti ratkaistu tai luvan saajalle on myönnetty oikeus tehtaan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ko. lupaan on ympätty käytännössä toiminnanaloituslupa.

1. Valitus ko. PSAVI:n luvasta

- lähteiden pilaamiskiellosta poikkeamiseksi on tehty Vaasan hallinto-oikeuteen 10.10.2018.

Myös vastaselityksiä ovat asianosaiset antaneet maaliskuun 2019 alulla:

2. Vastineen täydennys 8.3.2019 sisältäen 4.3.2019 tiedot

3. Vastaselitys ja asianosaisuusperustelut (Vuotoksen Voima Oy:n ja HT:n)

a. Liitelista Vaasan HO:lle

- aiemmat prosessin kuluessa jätetyt asiakirjat kuvaamaan koko suunnitellun bulkkisellutehtaan ehdottomia rakentamiskieltoja. Asiakirjat edempänä tällä sivulla.

b. Linkkejä perustelemaan

- massiivisia hakkuita vastustavia argumentteja ilmastonmuutoksen kiihtymisestä ja korruptiosta hakkuisiin liittyen sekä EU:n vaatimuksia sijoittajille annettavasta informaatiosta hankkeiden ympäristöriskeistä.

C:

Nyt on lisäksi varmimmaksi vakuudeksi hanke TIEDOKSIANTOKUULUTETTU kokonaan uudelleen jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä (edellinen 17.1. - 18.2.2019) eli yhteensä kolmannen kerran (27.2. - 29.3.2019) https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420

Nyt BB Oy hakee lupaa lähteikköpohjaisen Hiidenlammen tayttämiseen ja muuhunkin toiminnan aloittamiseen kuten vedenotto- ja purkuputkien ja niiden vaatimien ruoppaus- ja rakennustöiden yms aloittamiseen välittömästi luparatkaisun yhteyteen, ennen lainvoimaisia päätöksiä.

Ko. toiminnan tuhoamia luonnonarvoja ei voitaisi palauttaa.

Muistutus PSAVI:lle toisen uudelleenkuulutuksen johdosta 29032019

AIKAISEMPIA MUISTUTUKSIA JA VASTASELITYKSIÄ

Muistutus AVI:lle uudellenkuulutuksen johdosta 28.2.2019 mennessä

AVI:lle vastaselitys 29.6.2018

Liite: Puheenvuoro AVI:n katselmuksessa 14.6.2018

AVI:lle muistutus 23.4.2018

Liite 1: YVA-muistutus 3.5.2017

Liite 2: YVA-muistutuslisäys

Liite 3: Vuotoksen Voima Oy:n toimiala

Liite 4: Eriävä mielipide jakokunnan sopimukseen

-Monenlaisia jääviysepäilyjä, jopa asiakirjaväärennöksiä on tullut esille niin jakokunnan kuin kaupungin ym. instanssien toiminnassa selluhankkeen osalta.

Muistutuksessa lisäksi liitteenä lukuisia kuvia valtavista hakkuuaukeista vaarojen rinteillä jo ilman suunniteltua sellutehdasta.

 

SOKLIN SUUNNITELTU FOSFAATTI- JA URAANIKAIVOS

Yksi suurista vesistö- ym. uhkista on norjalaisen Yaran suunnittelema SOKLIN fosfaatti- ja uraanikaivos Kemijoen alkulähteille, vedenjakajalle. Jokien uomiakin muutettaisiin tällä koskiensuojelulain mukaisella alueella - jossa on ollut kalastusrajoitus jalokalakantojen turvaamiseksi...

Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 18.7.2018 koskien Pohjois-Suomen AVI:n myöntämää Soklin kaivoshankkeen ympäristölupaa.

Liite 1: Sokli-muistutus AVI:lle 27.5.2015

Liite 2: Sokli-vastaselitys AVI:lle 18.9.2015

Liite 3: Sellu-vastaselitys AVI:lle 29.6.2018

 

HUOM

VUOTOKSEN VOIMA OY:N OSAKKEITA MYYNNISSÄ !